Omdat pi ARCHITECTen veel waarde hecht aan een goed advies vinden wij het ook belangrijk dat er duidelijke spelregels zijn. Voor ons en voor u. Deze spelregels staan hieronder in de

ALGEMENE VOORWAARDEN

pi ARCHITECTen: naamgeving rond architect Piet SERVAES en zijn facturerende architectenvennootschap.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden:
​1. Behoudens anders overeengekomen is pi ARCHITECTen enkel gebonden door haar eigen contractuele documenten en onderhavige algemene voorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen contractuele voorwaarden en algemene voorwaarden van de klant.
3. Specifieke bedingen in overeenkomsten waarin van deze algemene leveringsvoorwaarden wordt afgeweken, prevaleren boven de bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van de klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
5. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden onverlet. 
Offertes
6. Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden de offertes van pi ARCHITECTen slechts ten titel van inlichting. Elk door de klant overgemaakt order verbindt pi ARCHITECTen slechts na schriftelijk bevestiging ervan. Tenzij andersluidend beding is de geldigheidsduur van de offerte 30 dagen.
7. Toezending van aanbiedingen en/of brochures, prijslijsten en dergelijke verplichten pi ARCHITECTen niet tot het aangaan van een overeenkomst. 
Prijzen
8. Alle prijzen worden opgegeven in euro (€) en zijn steeds exclusief B.T.W. en/of andere belastingen.  
9. Door pi ARCHITECTen mondeling meegedeelde of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden pi ARCHITECTen niet. 
10. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst een wijziging optreedt in de prijzen van materialen of grondstoffen, belastingen of andere prijsvormende factoren voor pi ARCHITECTen, waardoor de kostprijs voor pi ARCHITECTen hoger wordt dan op het moment van totstandkoming van de overeenkomst, is pi ARCHITECTen gerechtigd deze prijsverhoging door te berekenen aan de klant, ook indien deze verhoging reeds te voorzien, maar nog niet exact te bepalen was op het ogenblik van het tot stand komen van deze overeenkomst. 
11. In afwachting van of bij uitblijven van een overeenkomst worden de diensten, alle prestaties en verplaatsingen uitgevoerd door pi ARCHITECTen, zijn medewerker(s) of vervanger(s) vergoed door het ereloon aan een in casu gematigd bedrag van 95,- € per uur. Daarnaast zullen, op basis van over te leggen facturen en/of bonnen, de voor het werk gebruikte materialen, administratieve kosten, kadastrale uittreksels, fiscale zegels, afdrukken (5,- € per m²), copies (0,5- € per A4-blad, 1,0- € per A3-blad) en verzekeringskosten (premievoet 3,2% op honorarium; bij toepassing conform de Wet van 31 mei 2017 (BS 9 juni 2017) wordt vermelde premievoet verhoogd met 10%) bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Bij gebrek aan verzet van de klant tegen de uitvoering van de prestaties, wordt de klant geacht in te stemmen dat het te betalen bedrag door pi ARCHITECTen zal worden bepaald door nacalculatie op basis van de bij pi ARCHITECTen gebruikelijke methoden en de op dat moment gangbare tarieven.
12. Indien in de overeenkomst voorzien is in een prijs op regiebasis, zal het door de klant verschuldigde bedrag worden bepaald door nacalculatie op basis van de bij pi ARCHITECTen gebruikelijke methoden en op dat moment gangbare tarieven, zoals bepaald in voorgaand artikel 11. 
13. Met betrekking tot wijzigingen in de overeenkomst doorgevoerd op uitdrukkelijk verzoek van de klant, is pi ARCHITECTen gerechtigd alle door die wijziging veroorzaakte meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Ingeval pi ARCHITECTen van oordeel is dat noodzakelijkerwijze meerwerken dienen te worden uitgevoerd, zal zij zulks samen met een prijsopgave voor bedoelde meerwerken schriftelijk aan de klant meedelen. Tenzij de klant binnen de 8 dagen na mededeling daarvan schriftelijk zijn niet-akkoord aan pi ARCHITECTen meedeelt, wordt de klant geacht in te stemmen met de opgegeven meerwerken en overeenkomstige prijs. 
14. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten lasten van de klant vallen.
Uitvoering en wijziging van de overeenkomst
15. pi ARCHITECTen is niet de gevolmachtigde van de klant. De samenwerking is een middelverbintenis.
16. Een door pi ARCHITECTen gegeven schriftelijke opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien pi ARCHITECTen een schriftelijke opdrachtbevestiging heeft gegeven, waarvan de inhoud eventueel of beweerdelijk afwijkt/ onjuistheden bevat  van hetgeen de klant heeft besteld of waarvan de levertijd verschilt van de door de klant gewenste levertijd, en de klant hierop niet binnen acht dagen reageert, wordt de klant geacht akkoord te zijn gegaan met deze afwijkingen. 
17. pi ARCHITECTen behoudt het recht de overeenkomst eenzijdig op te schorten indien uit door pi ARCHITECTen in te winnen informatie blijkt, dat de klant onvoldoende kredietwaardig is. 
18. Partijen kunnen, in onderling overleg, de inhoud van een gesloten overeenkomst wijzigen. Een wijziging van de overeenkomst is voor pi ARCHITECTen pas bindend nadat zij zich schriftelijk met die wijziging akkoord heeft verklaard. 
19. Elke vermelde leveringstermijn geschiedt steeds bij benadering en bij wijze van aanduiding. 
Overschrijding van opgegeven of overeengekomen levertijd kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van pi ARCHITECTen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De klant heeft in geval van overschrijding van de levertijd geen recht op schadevergoeding, noch het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. 
20. De door pi ARCHITECTen uit te voeren werkzaamheden betreffen een middelenverbintenis en pi ARCHITECTen verbindt zich nooit tot welkdanig resultaat dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Inzonderheid wordt geen garantie verleend op het verkrijgen van welkdanige vergunning dan ook, premies, subsidies en/of andere zaken welke de klant van de overheid wenst te bekomen. 
21. pi ARCHITECTen adviseert naar best vermogen en volgens de kennis van zaken van dit ogenblik, hetgeen tevens betekent dat pi ARCHITECTen niet kan instaan voor onbekende schadelijke gevolgen die als gevolg van het geadviseerde gebruik zijn ontstaan ten tijde van de advisering. 
22. Enkel schriftelijk door pi ARCHITECTen gegeven adviezen en inlichtingen zijn haar tegenstelbaar. Elke aansprakelijkheid voor mondeling gegeven adviezen en inlichtingen wordt uitgesloten.
23. Eventuele aansprakelijkheid in hoofde van pi ARCHITECTen voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst vervalt integraal ingeval van niet oordeelkundige behandeling van geleverde goederen of diensten, van onoordeelkundig en/of in strijd met de overeenkomst en de finaliteit daarvan (met inbegrip van adviezen of rapporten), alsook ingeval zonder expliciete toestemming van pi ARCHITECTen enige wijziging werd aangebracht aan de geleverde goederen of diensten.
24. pi ARCHITECTen kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse schade geleden door de klant in oorzakelijk verband met een bewezen tekortkoming in hoofde van pi ARCHITECTen. Elke aansprakelijkheid van pi ARCHITECTen uit hoofde van onrechtstreekse schade zoals maar niet beperkt tot inkomstenverlies, verlies van gegevens of cliënteel, vorderingen van derden, imagoschade valt buiten de verantwoordelijkheid van pi ARCHITECTen. Ingeval van aansprakelijkheid van pi ARCHITECTen uit hoofde van foutieve uitvoering van de overeenkomst, zal de klant enkel recht hebben op het herstel in natura van de tekortkoming door pi ARCHITECTen. Enkel ingeval een herstel in natura onmogelijk zou zijn, zal de klant recht hebben op vergoeding van de door hem in oorzakelijk verband met de tekortkoming geleden rechtstreekse schade. In elk geval is de aansprakelijkheid van pi ARCHITECTen alleszins beperkt tot het bedrag dat gedekt is in het kader van door pi ARCHITECTen afgesloten verzekeringsovereenkomsten. Indien, om welke reden dan ook, geen dekking onder de door pi ARCHITECTen afgesloten verzekeringsovereenkomsten kan worden ingeroepen, is elke aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom, interesten en kosten beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald voor met betrekking tot de geleverde goederen of diensten en, indien nog geen betaling zou hebben plaatsgevonden, tot één keer de prijs waartegen de overeenkomst werd afgesloten; althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
25. pi ARCHITECTen heeft in kader van de uitvoering van de overeenkomst noch daarna een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de klant met betrekking tot welkdanige informatie dan ook, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen en met dien verstande dat zulke andersluidende regeling geen afbreuk kan doen aan welkdanige wettelijke verplichting dan ook in hoofde van pi ARCHITECTen of een bevel vanwege een gerechtelijke of overheidsinstantie. 
Verplichtingen en verantwoordelijkheid klant
26. De klant dient pi ARCHITECTen, ook zonder dat erom gevraagd wordt, alle informatie, onder welke vorm ook, die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, op tijd mede te delen en over te maken, zelfs als deze informatie pas tijdens de uitvoering van de opdracht bekend wordt. De klant staat in voor de volledigheid en de juistheid van de verstrekte informatie, alsmede de juistheid van een door pi ARCHITECTen geformuleerde schriftelijke verklaring. Indien de klant deze verplichtingen niet nakomt, heeft pi ARCHITECTen het recht om de opdracht met een opzegtermijn van tien dagen op te zeggen zonder dat pi ARCHITECTen enige vergoeding aan de klant dient te betalen.  De tot dan toe gemaakte kosten van pi ARCHITECTen dienen door de klant vergoed te worden. pi ARCHITECTen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan onvolledige of incorrecte informatie. Dit geldt onder andere met betrekking tot eventuele kabels, leidingen en ondergrondse installaties in de buurt van constructie, alsook bij onvoldoende informatie in verband met risicolocaties. pi ARCHITECTen kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid hebben voor eventuele schade ingevolge foutieve of onvolledige informatie meegedeeld door de klant. 
27. Indien van toepassing dient de klant een afzonderlijk contract af te sluiten aangaande: 
 • grondsonderingen en funderingsadvies.
 • het ontwerp, de uitvoering en opvolging inzake veiligheid en gezondheid op de bouwwerf.
 • de energieprestatie-regelgeving.
 • nodige technische studies en/of detailplannen.
28. De klant is verplicht om de aannemer en pi ARCHITECTen schriftelijk alle plannen en noodzakelijke inlichtingen te verschaffen nodig voor het opsporen van de eventuele kabels, leidingen en ondergrondse installaties gelegen op zijn eigendom en dit voor de datum waarop de werken aanvang nemen. Indien deze gegevens niet ontvangen worden voor die datum, zal met de werken toch gestart worden. In dat geval wordt geacht dat de klant stilzwijgend zijn akkoord heeft gegeven.
29. De klant stelt bekwame uitvoerders aan rekening houdend met de tienjarige aansprakelijkheid en hun erkenning en registratie (hoofdelijke aansprakelijkheid ten aanzien van deze uitvoerders voor wat betreft de betaling van sociale en fiscale premies). 
30. De klant aanvaardt dat de kans op misverstanden in de interpretatie van de vraagstelling of in de interpretatie van de advisering bij telefonische advisering denkbeeldig is en dat het risico van onjuiste interpretatie van de vraagstelling of onjuiste interpretatie van het advies voor zijn rekening komt.
31. De klant draagt zorg voor de toegankelijkheid voor pi ARCHITECTen tot onroerende goederen (tevens van derden) voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht. Meerwerk tengevolge van vertragingen moet door de opdrachtgever worden vergoed en kan de aansprakelijkheid van pi ARCHITECTen op generlei wijze in het gedrang brengen. 
32. Indien de klant vertegenwoordigd wordt zal deze vertegenwoordiger zich hoofdelijk aansprakelijk stellen voor betreffende onderneming en/of rechtspersoon, teneinde het geheel der verplichtingen jegens pi ARCHITECTen integraal te voldoen.
Levering, risico en eigendom
33. Roerende zaken worden geleverd vanaf die vestigingplaats van pi ARCHITECTen waarmee gecontracteerd wordt en vanaf het moment van levering gaat het risico in deze zaken over op de klant. Het vervoer ervan geschiedt altijd voor risico en op kosten van de klant.
34. De eigendom van alle door pi ARCHITECTen op enig moment aan de klant geleverde roerende goederen gaat pas over op de klant zodra deze alle navolgende verplichtingen uit alle met pi ARCHITECTen gesloten en/of nog te sluiten overeenkomsten is nagekomen: 
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot door pi ARCHITECTen geleverde of nog te leveren roerende zaken; 
 • eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, daaronder vergoeding van schade, rente en kosten begrepen. Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt, is pi ARCHITECTen gerechtigd haar eigendommen terug te [doen] halen. Kosten verbandhoudende met het terughalen van haar eigendommen door pi ARCHITECTen, zijn integraal voor rekening van de klant. De risico’s van het verlies of de vernietiging van de goederen zullen integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat hem de goederen werden geleverd. 
35. pi ARCHITECTen neemt geen verantwoordelijkheid voor de een onjuiste interpretatie in een juridische materie zoals erfdienstbaarheid en andere. De opdrachtgever/bouwheer zal in dergelijke kwesties desbetreffende juridische informatie laten controleren door bevoegden.
36. Ingeval nodige technische studies en/of detailplannen (ingeval niet opgenomen in een overeenkomst) dienen opgesteld te worden (in opdracht van derden) zullen, met voorafgaandelijke instemming van pi ARCHITECTen, de ingenieurs en/of andere specialisten door de klant worden aangeduid. De klant zal een vakspecialist aanstellen die zijn studie dient te integreren in het concept van pi ARCHITECTen. Deze dient de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid te dragen van zijn studie. Deze studie zal niet door pi ARCHITECTen dienen gecontroleerd.
Ingenieurs en/of specialisten sluiten met betrekking tot hun opdracht en vergoeding een schriftelijke overeenkomst met de klant waarin zij steeds belast zijn met de volledige studies, inbegrepen de controle op de werf. Zo niet draagt de klant de volle verantwoordelijkheid hier in. 
37. pi ARCHITECTen draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de handelingen, vergissingen, faillissementen of fouten van de andere bouwpartners, die tussenkomen in de oprichting van het gebouw en tegenover wie hij geen enkele verplichting heeft. Hij is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gebreken eigen aan de opvatting of vervaardiging van de materialen en/of leveringen. 
pi ARCHITECTen is tot geen enkele vorm van aansprakelijkheid gehouden indien de klant werken verwezenlijkt of wil doen verwezenlijken die wegens hun aard  onverenigbaar zijn met de goede uitvoering van het in uitvoering zijnde bouwwerk, of die niet beantwoorden aan de regels van de kunst, of die in strijd zijn met de bouwvergunning of  energieprestatieregelgeving, of die uitgevoerd worden zonder voorafgaande kennisgeving aan de architect. De klant zal pi ARCHITECTen vrijwaren indien deze aansprakelijk zou worden gehouden in geval van overtredingen op de stedenbouwkundige wetgeving ingevolge een feit te wijten aan de opdrachtgever. 
Voor zover aan pi ARCHITECTen door de reglementering op de tijdelijke en mobiele werkplaatsen verplichtingen worden opgelegd inzake de coördinatie van de veiligheid en gezondheid op de werf kan de architect enkel aansprakelijk worden gehouden voor zijn persoonlijke fout. pi ARCHITECTen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de handelingen of fouten van de veiligheidscoördinator.
Er is wederzijds aangenomen dat pi ARCHITECTen nooit in solidum gehouden kan zijn met de andere bouwpartners voor wie hij nooit verplichtingen heeft ten opzichte van de klant voor schade ten gevolge van gebreken welke niet onder toepassing van de art.1792 en 2270 BW vallen. pi ARCHITECTen is niet verantwoordelijk voor het eventueel ontbreken en/of verbreken van registratie en/of achterstallige betalingen aan RSZ van de aannemer.  De klant zal zelf, indien nodig, zich (laten) bevragen bij de bevoegde instanties over het in orde zijn van de aannemer.
pi ARCHITECTen kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor laattijdige uitvoeringen, tenzij deze is te wijten aan een fout in zijn hoofde.
38. pi ARCHITECTen is en blijft titularis van alle industriële en intellectuele en artistieke eigendomsrechten (zoals maar niet beperkt tot octrooien, auteursrechten, merkrechten, tekeningen en modellen) met betrekking tot de door haar geleverde producten en/of diensten zoals oa. plannen, studies, schetsen en tekeningen, voorontwerpen, maquettes en documenten. De klant kan ten aanzien van de door pi ARCHITECTen geleverde producten en diensten geen enkel recht laten gelden, behoudens datgene wat schriftelijk werd toegestaan. pi ARCHITECTen is geenszins gehouden geleverde producten in digitale vorm over te maken. Tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen, is het de klant ondermeer niet toegestaan door pi ARCHITECTen geleverde producten en/of diensten te reproduceren, ongeacht de wijze waarop of de vorm waarin, en is de klant niet gerechtigd deze aan derden openbaar te maken. De klant is in geen geval gerechtigd de op de producten van pi ARCHITECTen aangebrachte merken te wijzigen of te verwijderen ongeacht de wijze waarop en de vorm waarin. De bedingen met betrekking tot de auteursrechten zijn eveneens van toepassing op foto – of cinematografische opnames van het gebouw, het signeren van het werk en op wijzigingen door de bouwheer aangebracht die het werk van de architect ingrijpend veranderen.
Ingeval van inbreuk op de industriële en intellectuele rechten van pi ARCHITECTen zal de klant een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd zijn van 2.500,- € per dag dat de inbreuk wordt gepleegd en zulks per product en/of dienst voorwerp van de inbreuk, onverminderd het recht voor pi ARCHITECTen om vergoeding te vorderen van de werkelijk geleden schade indien deze hoger zou zijn. 
39. pi ARCHITECTen heeft ten allen tijde het recht om de resultaten van de uitvoering van de overeenkomst voor zichzelf te gebruiken, alsook de kennis en ervaring opgedaan door pi ARCHITECTen ingevolge de uitvoering van de overeenkomst.
Betaling
40. De facturen zijn contant te betalen binnen de dertig dagen na factuurdatum, indien niet anders vermeld op factuur.
41. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met een maandelijkse intrest van 1,25 % evenals met een forfaitaire vergoeding van 15% van het uitstaande factuurbedrag en dit met een minimum van 350,- €, onverminderd het recht van pi ARCHITECTen om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, interesten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.
42. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden en/of schadevergoeding onmiddellijk opeisbaar en heeft pi ARCHITECTen het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.
43. Is in de opdrachtbevestiging of overeenkomst geen vaste prijs opgenomen, dan staat tussen partijen vast dat het te betalen bedrag door pi ARCHITECTen zal worden bepaald door nacalculatie op basis van de bij pi ARCHITECTen gebruikelijke methoden en op dat moment gangbare tarieven.
44. pi ARCHITECTen behoudt zich het recht voor om periodiek facturen te zenden. pi ARCHITECTen kan ten allen tijde vooruitbetaling verlangen, ook indien dit niet in de opdrachtbevestiging of overeenkomst is opgenomen.
45. Een mogelijke klacht zal geen aanleiding geven voor enige betalingsuitstel; onmiddellijke betaling kan geëist worden van hetgeen op termijn schuldig is.
Klachten
46. De klant kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt indien hij/zij niet binnen acht kalenderdagen nadat hij/zij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan pi ARCHITECTen.
47. Klachten ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken aan het geleverde en redelijkerwijze bij kennisneming van adviezen waarneembare onjuistheden of afwijkingen van de opdracht dienen binnen de acht kalenderdagen na aflevering en alleszins vóór het gebruik, verwerking of doorverkoop van de zaken schriftelijk bij pi ARCHITECTen te worden ingediend, bij gebreke waarbij elk beroep op deze tekortkomingen en/of onjuistheden vervalt.
48. Klachten en/of opmerkingen betreffende de facturatie dienen binnen de acht dagen op gemotiveerde wijze per aangetekende brief bij pi ARCHITECTen worden bekendgemaakt, bij gebreke waarbij elk beroep vervalt. De termijn loopt vanaf de ontvangst van de factuur, welke wordt geacht te zijn geschied op de derde dag na de factuurdatum. 
Overmacht
49. Partijen zullen in geval van overmacht, zoals bv. oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking, lock-out, opeising, brand, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van partijen, bedrijfsstoornis of tekortkoming vanwege de leverancier van pi ARCHITECTen, enz., telkens voor zover deze oorzaak niet uitsluitend van de wil van partijen afhankelijk is, steeds het recht hebben om hetzij hun verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat partijen in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden zijn. 
Ontbinding
50. Indien de klant de overeenkomst, om welke reden ook, met uitzondering van overmacht, verbreekt, is hij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekenstelling en gerechtelijke tussenkomst gehouden tot het betalen van de reeds door pi ARCHITECTen uitgevoerde prestaties en gemaakte kosten. Daarenboven is het pi ARCHITECTen toegestaan een forfaitaire schadevergoeding te vragen ten bedrage van 25% van de erelonen voor de nog niet geleverde prestaties, op basis van de bij pi ARCHITECTen gebruikelijke methoden en op dat moment gangbare tarieven, met een minimum van 3500,-€. Die schadevergoeding is van rechtswege verschuldigd vanaf de eenzijdige ontbinding van de overeenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling.
51. pi ARCHITECTen zal gerechtigd zijn de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekenstelling en gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, en vergoeding en/of schadevergoeding van de hierdoor te lijden schade te eisen van de klant, zoals voorzien in voorgaand artikel 46, in het geval de klant toerekenbaar niet aan zijn verplichtingen voldoet, of door een fout van de klant:
 • de klant werken verwezenlijkt of wil doen verwezenlijken die wegens hun aard  onverenigbaar zijn met de goede uitvoering van het in uitvoering zijnde bouwwerk, of die niet beantwoorden aan de regels van de kunst, of die in strijd zijn met de bouwvergunning of energieprestatieregelgeving, of die uitgevoerd worden zonder voorafgaande kennisgeving aan de architect.
 • de klant aannemers aanstelt die de bouwwerken niet kan garanderen conform de regelgeving overeenkomstig artikel 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek gedurende tien jaar, te rekenen vanaf de datum van de definitieve oplevering, alsook niet verzekerd zijn volgens de Wet van 31 mei 2017 (BS 9 juni 2017 - Wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de sector).
 • de klant zonder voorafgaande toestemming van de architect rechtstreeks instructies geeft aan een aannemer of aan deze laatste instructies geeft strijdig met de opvattingen van de architect.
 • de klant binnen de veertien dagen geen antwoord geeft op vragen of brieven van de architect.
 • de klant weigert een afzonderlijk contract af te sluiten en weigert te voldoen aangaande:
  • grondsonderingen en funderingsadvies.
  • het ontwerp, de uitvoering en opvolging inzake veiligheid en gezondheid op de bouwwerf.
  • de energieprestatie-regelgeving.
  • nodige technische studies en/of detailplannen.
 • wanneer de klant de opdracht of de werken gedurende minstens één jaar onderbroken heeft.
 • ingeval van niet-naleven van de betalingsvoorwaarden door de klant.
 • wanneer de bouwwerken niet worden opgestart binnen de twee jaar na het verkrijgen van de bouwvergunning, of niet binnen de drie jaar na het aanvatten van de werken winddicht zijn..
52. Onverminderd haar recht op schadevergoeding is pi ARCHITECTen in geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting door de klant gerechtigd, ofwel de uitvoering van de overeenkomst automatisch op te schorten, ofwel deze van rechtswege te ontbinden door de loutere verzending van een aangetekende brief.
53. Ingeval van aanvraag van (buiten)gerechtelijke reorganisatie, van faillissement of liquidatie of vereffening van de onderneming en/of rechtspersoon van de klant, indien hij/zij surseance van betaling aanvraagt, indien de klant overlijdt, is de overeenkomst, of dat gedeelte ervan dat nog niet is uitgevoerd, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst ontbonden door de kennisgeving van de beslissing tot ontbinding per aangetekend schrijven. Ingeval de klant zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt binnen de 8 dagen na hiertoe door pi ARCHITECTen in gebreke te zijn gesteld middels aangetekend schrijven, is pi ARCHITECTen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en vergoeding te vorderen van alle door haar geleden schade. In al deze gevallen is iedere vordering, welke pi ARCHITECTen op de klant heeft, ineens en dadelijk opeisbaar. 
Privacy
54. De persoonsgegevens, meegedeeld door de klant zelf of rechtmatig ontvangen door pi ARCHITECTen of derden, kunnen door pi ARCHITECTen worden verwerkt met het oog op de uitvoering en afhandeling van de hem toegewezen opdracht en onderhavig contract, de afhandeling van een schadegeval, het beheer van zijn klantenbestand, de relatie met zijn verzekeraar en overheidsinstanties. pi ARCHITECTen is verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Om een optimale service te verlenen in verband met de samenwerking, kunnen deze persoonsgegevens worden medegedeeld aan personen betrokken bij deze opdracht en de afhandeling ervan (zoals aannemers, ingenieurs, advocaten, experts, verzekeraars, dienstverleners….)
55. pi ARCHITECTen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat hij zelf, ondernemingen en/of personen die met hem in verbinding staan, aan wie persoonsgegevens worden meegedeeld, gegevens doorgeven (of verplicht zijn door te geven) aan de Belgische overheid, aan buitenlandse overheden of aan internationale instellingen in uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing , of ook in het kader van de behartiging van een rechtmatig belang.
56. Alle gegevens zullen met de grootst mogelijke discretie worden behandeld
57. De klant kan zich kostenloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot pi ARCHITECTen. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan pi ARCHITECTen gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
58. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. 
59. De nietigheid van een deel van de algemene voorwaarden leidt niet op zich tot de nietigheid van het geheel van de algemene voorwaarden.
60. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en de uitleg daarvan of de uitvoering van de door partijen gesloten overeenkomst, zowel van feitelijke als juridische aard, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Limburg. pi ARCHITECTen heeft wel steeds het recht om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats/zetel van de klant.
Dit geldt eveneens voor contractanten met rechtsonderdanen van de E.U., overeenkomstig het E.U.- verdrag van 27/09/68.
61. De Provinciale Raad van de Orde van Architecten van Limburg waarbij de architect op de tabel ingeschreven staat, kan volgens de wet ter zake voor ereloongeschillen optreden overeenkomstig de wet van 23 juni 1963 (art. 18 en 19). Verkrijgbaar op www.ordevanarchitecten.be.