Omdat pi ARCHITECTen veel waarde hecht aan een goed advies vinden wij het ook belangrijk dat er duidelijke spelregels zijn. Voor ons en voor u. Deze spelregels staan hieronder in de

DISCLAIMER

pi ARCHITECTen: naamgeving rond architect Piet SERVAES en zijn facturerende architectenvennootschap.


Deze website is eigendom van pi ARCHITECTen
E info (at) piARCHITECTen.be

De toegang tot of het gebruik van deze website is ondergeschikt aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door deze website te betreden of te gebruiken stemt u in met de gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden van pi ARCHITECTen.
Bent u het niet eens met de gebruiksvoorwaarden, dan mag u deze website niet betreden.

E-mailberichten
De inhoud van een e-mailbericht en de bijlagen is vertrouwelijk en enkel bestemd voor de geadresseerde personen. Het bericht kan informatie bevatten die vertrouwelijk is of waarop auteursrecht rust. Kopiëren, verdelen of ander gebruik van het bericht en/of
toegevoegde bestanden is niet toegelaten. Indien dit bericht verkeerdelijk bij u terecht kwam, gelieve de afzender dan te verwittigen en de informatie van uw computer te verwijderen.
Het e-mailbericht en de bijlagen zijn gecontroleerd op computervirussen volgens een standaardprocedure, wat niet garandeert dat ze er volledig vrij van zijn.
Intellectuele eigendomsrechten
De volledige inhoud van deze website en het eigendom van pi ARCHITECTen worden beschermd door intellectuele rechten. Tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen, is het strikt verboden de inhoud te kopiëren, behalve voor niet-commercieel individueel gebruik; ook nadien mag de inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden herverdeeld. Behoudens andersluidende bovenstaande bepaling is het verboden informatie, tekst of documenten op deze website of eender welk deel daarvan in elektronische of gedrukte vorm te kopiëren, laten zien, downloaden, verdelen, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of doorzenden, alsook om afgeleid werk te creëren op basis van de afbeeldingen, tekst of documenten op de website. Elke kopie van dit document of een deel daarvan moet dit bericht inzake copyright en alle andere kennisgevingen inzake eigendom vermelden.
Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, kan u hiertoe steeds pi ARCHITECTen contacteren.
pi ARCHITECTen levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
pi ARCHITECTen kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u pi ARCHITECTen contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. pi ARCHITECTen geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
pi ARCHITECTen kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
pi ARCHITECTen verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
pi ARCHITECTen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat hij zelf, ondernemingen en/of personen die met hem in verbinding staan, aan wie persoonsgegevens worden meegedeeld met het oog op de uitvoering en afhandeling van de hem toegewezen opdracht, de afhandeling van een schadegeval, het beheer van zijn klantenbestand, de relatie met zijn verzekeraar en overheidsinstanties, gegevens doorgeven (of verplicht zijn door te geven) aan de Belgische overheid, aan buitenlandse overheden of aan internationale instellingen in uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing, of ook in het kader van de behartiging van een rechtmatig belang.
Privacybeleid
pi ARCHITECTen hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die aansluiten bij de pi ARCHITECTen dienstverlening. Alle gegevens zullen met de grootst mogelijke discretie worden behandeld.
De gebruiker kan zich kostenloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot pi ARCHITECTen. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan pi ARCHITECTen gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
De persoonsgegevens, meegedeeld door de opdrachtgever zelf of rechtmatig ontvangen door pi ARCHITECTen of derden, kunnen door pi ARCHITECTen worden verwerkt met het oog op de uitvoering en afhandeling van de hem toegewezen opdracht, de afhandeling van een schadegeval, het beheer van zijn klantenbestand, de relatie met zijn verzekeraar en overheidsinstanties. De architect is verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Om een optimale service te verlenen in verband met de samenwerking, kunnen deze persoonsgegevens worden medegedeeld aan personen betrokken bij deze opdracht en de afhandeling ervan (zoals aannemers, ingenieurs, advocaten, experts, verzekeraars, dienstverleners….)
pi ARCHITECTen kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk deze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
Het gebruik van "cookies"
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. Eventuele geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Limburg.